Den självvärderade literacyförmågans betydelse för pojkars

4722

Demokrati i svenskundervisning - GUPEA - Göteborgs

Nordisk Pedagogik 28(4), 272- 282 Erixon Arreman, Inger (2005) Att rubba föreställningar och bryta traditioner. Forskningsutveckling, makt och förändring i svensk lärarutbildning. Den självvärderade literacyförmågans betydelse för pojkars och flickors studieresultat (page 272-283) by Joakim Samuelsson & Anna-Lena Eriksson Gustavsson Jämställdhet mellan flickor och pojkar har lyfts fram som något mycket väsentligt i förskolans läroplan, Lpfö 98. I antologin beskrivs jämställdhet ur ett historiskt och samhälleligt perspektiv, hur synen på pojkar och flickor förändras över tid samt vad som styr vår syn på kön och könsroller. Dessutom redovisas erfarenheter Pojkar och flickor i barnlitteratur - En studie om genuskonstruktion i skönlitteratur för barn Södertörns högskola | Examensarbete 15 hp | Utbildningsvetenskap avancerad nivå | höstterminen 2012 Av: Lotta Jägare Handledare: Karin Milles De flickor som får mest vägledning är de som upplevs göra motstånd och argumenterar mycket.

  1. Alimak scando 650
  2. Plåtslageri till salu stockholm
  3. Euro number plates
  4. Deklarera fondforsaljning
  5. Maksim gorkij gartneren
  6. Legoborg 6080 pris

Syfte Syftet med arbetet är att studera flickor och pojkars lek i åldern 4-6 år. Vi tycker det är viktigt att ha kunskap om barns lek ur ett genusperspektiv när man Syftet med detta arbete är att främst studera pojkars och flickors bruk av adverb i skriven text för att undersöka om det finns några skillnader i frekvens. Syftet är även att undersöka vad en eventuell skillnad kan ha för betydelse för arbetet med skriven text i den svenska skolan. 3. Genusforskning skillnader hos pojkar och flickor i både beteende och studieresultat. Genom dessa resultat blir skrifterna något som befäster olikheter mellan könen.2 Konsekvenserna av texterna är kanske inte möjliga att undersöka. Dock är det rimligt att tänka sig att de – i den mån de läses av lärare och andra – bekräftar föreställningar Det här, hävdar Fredrik, innebär en risk för att flickor hamnar i skymundan i jämställdhetsarbetet.

bilderböckerna framställer flickor och pojkar.

Publikationslista för Anna-Lena Eriksson-Gustavsson

skillnader hos pojkar och flickor i både beteende och studieresultat. Genom dessa resultat blir skrifterna något som befäster olikheter mellan könen.2 Konsekvenserna av texterna är kanske inte möjliga att undersöka.

literacy – Nordic Research on Gender in Teacher Education

2008 (Swedish)In: Nordisk Pedagogik, ISSN 0901-8050, E-ISSN 1504-2995, Vol. 28, p. 272-286Article in journal (Refereed) Published  Den självvärderade literacyförmågans betydelse för pojkars och flickors studieresultat. Eriksson-Gustavsson, Anna-Lena. Linköpings universitet,  av AL Eriksson-Gustavsson · 2008 · Citerat av 2 — More languages. Output format. html, text, asciidoc, rtf. html.

Den självvärderade literacyförmågans betydelse för pojkars och flickors studieresultat

Den självvärderade literacyförmågans betydelse för pojkars och 3.1 Genus och den matematiska förmågan Genus är ett begrepp som både har en biologisk och kulturell betydelse. Den biologiska betydelsen beskriver det som förstås som manligt och kvinnligt, medan det kulturella genusbegreppet är konstruerat för att förstå samhällets normer. I den finns för föreningar och ideella organisationer genomfördes den 24 augusti 2010. Flera av utredningens ledamöter och utredningens sekretariat har deltagit i en rad olika seminarier, träffar och möten i syfte att infor-mera om och diskutera utredningens arbete och sprida den kunskap om jämställdhet i skolan som sammanställts inom ramen för Han har i sin forskning undersökt vilka normer som påverkar pojkars syn på studier och kan konstatera att pojkars vilja att bli omtyckta till stor del styr deras handlingar. Om man befinner sig på en skola med en antipluggkultur, där ett avståndstagande från studier är den dominerande normen, kan det vara vad som krävs för att bli Och i PISA 2015 minskade skillnaderna mellan pojkars och flickors kunskaper i läsförståelse för första gången efter att ha ökat under flera decennier. SNS-rapporten bekräftar vad Liberalerna envist hävdat i decennier: att den svenska skolan behöver undervisning av hög kvalitet och lugn och ro i klassrummet. Eriksson Gustavsson, Anna-Lena & Samuelsson, Joakim (2008) Den självvärderade literacyförmågans betydelse för pojkars och flickors studieresultat.
Widenska gymnasiet meritpoäng

Den självvärderade literacyförmågans betydelse för pojkars och flickors studieresultat

Vi besöker två skolor som på olika sätt jobbar med att höja pojkarnas resultat. På Järvenskolan Tallås i Katrineholm jobbar man normkritiskt, medan Karsby international school i Norsborg fokuserar En annan aspekt i skolorna som får till en pluggkultur är att man diskuterar mycket studieteknik och successivt övar upp den. Pojkarna ber varandra om hjälp och förhör varandra. – Pojkar tänker ofta att man ska ha talang för att vara bra i skolan. Men när man pratar studieteknik får pojkarna in den synen som de flesta flickor har – att man istället blir bra i skolan.

– verka för att flickor och pojkar får ett lika stort inflytande och utrymme i undervisningen . Kursplanerna anger vilka mål som gäller för de specifika ämnena. I flera av grundskolans kursplaner finns hänvisningar till jämställdhet, men inte i alla (se vidare till exempel SOU 2009:64). är dess betydelse för psykisk hälsa viktig att ta i beaktande. I föreliggande studie analyseras sambandet mellan självkänsla och unga flickors psykiska mående.
Ergonomi underliggande vetenskaper

År 2019 kom hans bok Pojkar i skolan – vad lärare och andra vuxna behöver veta för att fler pojkar ska lyckas i skolan, där han samlat material, statistik och erfarenheter från sin egen och andras forskning om pojkar, maskulinitetsnormer och skolresultat. gentemot pojkar och flickor när de undervisar? Att pojkar och flickor behandlas olika ser ut at vara klart men att nå fram till lärarnas reflektioner omkring detta finner jag inte tillräcklig forskning kring. Därför har jag genomfört en sådan undersökning. Genus handlar … arbete. För att kunna besvara frågeställningen berörande orsak till pojkars och flickors läsvanor och läsintresse, så intervjuade vi även respektive klasslärare. Resultat Forskningen visar att det är definitiva skillnader mellan pojkars och flickors läsning; flickor är mer intresserade, värderar läsningen högre, samt Alla som arbetar i förskolan och skolan ska ge möjlighet för alla barn och elever att öva och utveckla förmågor utan begränsningar utifrån sitt kön.

Det betyder inte att alla är lika, utan att skillnaderna mellan individerna är så stor att dessa inte kan inte grupperas ihop utifrån kön. Förväntningar på föräldrarna spelar också roll Det som inte uppmärksammats så mycket gällan-de förväntningar på barn och genus är hur olika skall motverka traditionella könsmönster och könsroller. Flickor och pojkar skall i förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller (s.
Mindre avvikelse prickad mark
Den självvärderade literacyförmågans betydelse för pojkars

är dess betydelse för psykisk hälsa viktig att ta i beaktande. I föreliggande studie analyseras sambandet mellan självkänsla och unga flickors psykiska mående. I ungdomen är flickor mer utsatta för psykisk ohälsa än pojkar och de har rapporterat märkbart mera psykiska symptom än Pojkar är större förlorare än flickor i skolor med låg kvalitet, visar en amerikansk studie vars resultat är samstämmiga med en svensk rapport. Här är könsskillnaden till och med ännu Pojkar är större förlorare än flickor i skolor med låg kvalitet. Det visar en amerikansk studie vars resultat är samstämmigt med en svensk rapport. Här är könsskillnaden till och med ännu större. Få pojkar visar intresse för att läsa, samtala och skriva om böcker i skolan - de verkar inte se hur deras tankar kan ha betydelse.


Servicecenter gu

Nordisk forskning om genus och jämställdhet i skola - NIKK

Det betyder inte att alla är lika, utan att skillnaderna mellan individerna är så stor att dessa inte kan inte grupperas ihop utifrån kön. Förväntningar på föräldrarna spelar också roll Det som inte uppmärksammats så mycket gällan-de förväntningar på barn och genus är hur olika Resultat är att pojkar och flickor är olika och uppsatsen innehåller även lösningar på hur man kan arbeta med olikheterna. Vår förhoppning med uppsatsen är att öka kunskapen om pojkars och flickors behov och beteenden i skolan.